2018-05-21

Woda do celów ogrodowych

Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego

Pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego może być przez Spółkę dokonane o udokumentowaniu faktycznej ilości wody zużytej do podlewania. W tym celu proponujemy wykonanie instalacji do podlewania z oddzielnym opomiarowaniem ilości zużytej wody.

Wymagania dla tego typu instalacji są następujące:

1) Wystąpienie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złocieńcu z wnioskiem o wydanie Warunków technicznych (WT) na montaż wodomierza ogrodowego (druk do pobrania ze strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK  - parter). Spółka określa  warunki przyłączenia nieruchomości i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata  od daty ich wydania.

2) Po otrzymaniu WT należy zgodnie z warunkami zamontować na instalacji wewnętrznej nieruchomości dodatkowy wodomierz jako drugi główny, przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania ogrodu i/lub trawnika przydomowego,

3) Do ZWIK należy dostarczyć do zaakceptowania uproszczoną dokumentację montażu wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą, zawierającą: dane odbiorcy usług wraz z lokalizacją nieruchomości na mapie sytuacyjno-wysokościowej, charakterystykę poboru wody i udokumentowanie jej bezpowrotnego zużycia (powierzchnię terenów zielonych), rysunek instalacji wod-kan obiektu z zaznaczonym miejscem montażu wodomierza na podlewanie ogródka oraz miejsce punktu czerpalnego, warunki techniczne.

4) niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku - instalacji między wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania,

5) wodomierz musi mieć ważną legalizację,

6) wodomierz należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza,

7) dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,

8) Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób uniemożliwiający jej pobór dla innych celów.

9) Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.

10) Odliczenie za ścieki wg wskazań dodatkowego wodomierza będzie możliwe w okresie wegetacji roślin, tj. od 15.04. do 15.09. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. (Dz. U. 02.8.70.).

11) Odczyt i rozliczanie wodomierza odliczającego podlegać będzie opłacie dodatkowej.

12) Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza obciąża odbiorcę. Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie do ZWiK.

13) Fakt zamontowaniu wodomierza należy zgłosić do ZWiK w celu  odbioru  prawidłowości zainstalowania i oplombowania urządzenia.

14) Należy wystąpić do ZWiK z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody.

15) Odczyt wskazań wodomierza oraz wystawianie faktury za wodę zużytą do podlewania (bez ścieków) wykonywane będzie przez Spółkę jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości.

16) Dokładnych wyjaśnień udziela Biuro Obsługi Klienta Spółki (tel. 94 36 71659, 94 36 70622).

 

UWAGA!

Z uwagi na koszty związane z zakupem oraz zamontowaniem wodomierza odliczającego i armatury, konieczność okresowej legalizacji (co 5 lat) wodomierza oraz opłaty abonamentowej za odczyt i fakturowanie – prosimy o przeanalizowanie opłacalności przedsięwzięcia przez porównanie koniecznych kosztów w stosunku do zysków z tytułu nie naliczania za ścieki ilości wody zużytej na podlewanie ogrodu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się