2018-05-21

Woda do celów ogrodowych

Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku wykorzystywania wody do celów: podlewania ogrodu, zieleni lub celów hodowlanych.

Pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu, zieleni lub wykorzystywania wody do celów hodowlanych może być przez Spółkę dokonane o udokumentowaniu faktycznej ilości wody zużytej do podlewania lub hodowli. W tym celu proponujemy wykonanie instalacji do podlewania lub hodowli z oddzielnym opomiarowaniem ilości zużytej wody.

Wymagania dla tego typu instalacji są następujące:

1) Wystąpienie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złocieńcu z wnioskiem o wydanie i określenie warunków technicznych na montaż wodomierza na cele: ogrodowe*/ podlewania zieleni*/hodowlane*(druk do pobrania ze strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK  - parter). Spółka określa i wydaje warunki przyłączenia nieruchomości i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata  od daty ich wydania.

2) Po otrzymaniu WT należy zgodnie z warunkami zamontować na instalacji wewnętrznej nieruchomości dodatkowy punkt poboru na wodomierz do celów: ogrodowych*/ podlewania zieleni*/hodowlanych* jako drugi główny, przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania ogrodu i/lub zieleni lub do celów hodowlanych,

3) Niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku - instalacji między wodomierzem, a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania,

4) Realizację studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównegoi urządzenia pomiarowego zapewnia własnym kosztem i staraniem Osoba ubiegająca się o montaż wodomierza do celów ogrodowych*/ podlewania zieleni*/hodowlanych*

5) Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza do celów ogrodowych*/ podlewania zieleni*/hodowlanych* jako drugi główny ponosi ZWiK,

6) Odczyt i rozliczanie wodomierza odliczającego wodę do celów ogrodowych*/ podlewania zieleni*/hodowlanych* podlega opłacie abonamentowej.

7) Dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,

8) Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób uniemożliwiający jej pobór dla innych celów.

9) Zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.

13) Fakt zamontowania punktu poboru na wodomierz do celów ogrodowych*/ podlewania zieleni*/hodowlanych* należy zgłosić do ZWiK w celu  odbioru  prawidłowości zainstalowania.

14) Należy wystąpić do ZWiK z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wodydo celów ogrodowych*/ podlewania zieleni*/hodowlanych*.

15) Odczyt wskazań wodomierza oraz wystawianie faktury za wodę zużytą do podlewania (bez ścieków) wykonywane będzie przez Spółkę jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości.

16) Dokładnych wyjaśnień  w sprawach technicznych udziela dział wod – kan (tel. 943671659, 943670627), w sprawach odczytów i rozliczeń udziela Biuro Obsługi Klienta Spółki (tel. 94 36 71659, 94 36 70622).

UWAGA!

Prosimy o przeanalizowanie opłacalności przedsięwzięcia przez porównanie koniecznych kosztów wykonania i utrzymania wodomierza do celów podlewania ogrodu/zieleni w stosunku do zysków z tytułu nie naliczania za ścieki ilości wody zużytej na podlewanie ogrodu oraz ponoszenia opłaty abonamentowej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się